Om EMIR

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) stiller krav til alle motparter, uavhengig av type og størrelse, som inngår derivatkontrakter. Målet er å øke transparensen og redusere risikoen knyttet til derivatmarkedet.

EMIR innfører hovedsakelig fire typer plikter for partene i derivathandler: 

  • Plikt til å innrapportere handler
  • Clearingplikt
  • Plikt til risikoreduserende tiltak
  • Krav til sikkerhetsstillelse 

Følgende enheter er omfattet av de ulike pliktene i EMIR:

  • Finansielle motparter (FC): De fleste finansinstitusjoner. FC-er er inndelt i parter som overskrider en clearingterskel i henhold EMIR eller som ikke utfører obligatorisk, årlig beregning av derivatposisjoner (FC+) og parter som ligger under denne terskelen (FC- eller små finansielle motparter (SFC))
  • Ikke-finansielle motparter (NFC): Virksomheter som ikke er FC-er. NFC-er inndelt i parter som overskrider en clearingterskel i henhold til EMIR (NFC+) og parter som ligger under denne grensen (NFC-). Les mer om clearingtersklene i FAQ-en.

Privatpersoner er ikke omfattet av spesifikke krav i henhold til EMIR.

 

Type
Plikt til å innrap-portere handler
Plikt til risiko-
reduserende tiltak
 ClearingpliktSikkerhets-stillelse 
FC+ eller NFC+
XXXX
NFC-
X(Kravene er generelt mindre omfattende enn for FC og NFC+)
  
FC-/SFCXX  X

 

Unntak

Det gjelder følgende unntak fra kravene i EMIR: 


Clearing plikt (EMIR artikkel 4)
Utveksling av sikkerhets-stillelse
 Plikt til å innrap-portere handler
Konserninterne transaksjoner
Unntatt 
(i henhold til avgjørelse fra kompetent myndighet)
Unntatt 
(i henhold til avgjørelse fra kompetent myndighet)
 Ikke unntatt


Danske Bank-gruppen benytter seg av unntaket fra kravet om utveksling av sikkerhetsstillelse for konserninterne transaksjoner. Oversikt over anvendelsen av dette unntaket finnes her.


Handelsrapporteringsplikten forklart

EMIR stiller krav til rapportering av detaljer av derivathandler til et transaksjonsregister (En: Trade Repository). Et transaksjonsregister er en enhet som samler opplysninger om derivathandler i et sentralt register som tilsynsmyndighetene for finanssektoren har tilgang til med sikte på overvåkning.

Innrapporteringsplikten gjelder både OTC-handler og børshandlede derivater (exchange traded derivatives – ETD), f.eks. futures og clearede så vel som ikke-clearede transaksjoner. 

Frem til 18. juni 2020 gjaldt innrapporteringsplikten for begge parter i en derivathandel dersom de var registrert i et EU/EØS-land – men ikke privatpersoner og unntatt sentralbanker og enkelte offentlige myndigheter. 

Som følge av endringer til EMIR, innført ved EMIR REFIT med virkning fra 18. juni 2020, er finansielle motparter ansvarlige for å innrapportere transaksjoner også på vegne av ikke-finansielle motparter som ikke er clearingpliktige (NFC-). 

Denne endringen betyr at dersom du er en NFC- motpart, vil Danske Bank fra 18. juni 2020 være ansvarlig for å innrapportere på dine vegne OTC transaksjoner som du inngår med oss. 

Dersom du er en NFC+ eller en finansiell motpart (FC) vil innrapporteringsplikten fremdeles være ditt eget ansvar. Dersom du ønsker at Danske Bank skal bistå med innrapporteringen av nødvendig informasjon, vennligst se punktet: «Vi kan hjelpe deg overholde dine innrapporteringsplikter» under. 

 

Hva som er påkrevet fra deg når vi rapporterer på dine vegne

Du må opplyse oss om din LEI-kode (Legal Entity Identifier) for din virksomhet og sikre at den er korrekt og gyldig så lenge du har utestående OTC-transaksjoner. En LEI er en unik identifikator som gjør det mulig for oss og transaksjonsregisteret å identifisere deg. Transaksjonsregistre har rett til å avvise transaksjonsrapporter som ikke inneholder en LEI. Se avsnittet om LEI-koder hvis du ønsker flere opplysninger, deriblant hvordan du får en LEI-kode.


Detaljer om regler, prosedyrer og forutsetninger for vår rapportering på dine vegne fremgår av Danske Banks Vilkår for pliktig rapportering av derivathandler. Disse er tilgjengelig her.

 

Vi kan hjelpe deg å overholde dine innrapporteringsplikter

Dersom EMIR pålegger deg en innrapporteringsplikt, tilbyr Danske Bank en handelsrapporteringstjeneste for å hjelpe deg å overholde denne plikten. Ved å abonnere på denne tjenesten gir du Danske Bank lov til – på dine vegne – å innrapportere alle handler mellom deg og Danske Bank, deriblant våre filialer i EU/EØS, til et transaksjonsregister.

For at vi kan hjelpe deg med å innrapportere handlene, må du bestille en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for din virksomhet og opplyse oss om denne. Se avsnittet om LEI-koder hvis du ønsker flere opplysninger, deriblant hvordan du får en LEI-kode.

For å ta i bruk vår handelsrapporteringstjeneste, må du registrere deg for Danske Banks handelsrapporteringstjeneste her.

Danske Bank vil innrapportere dine handler, enten basert på EMIR eller basert på Danske Banks handelsrapporteringstjeneste, til DTCC Global Trade Repository. 
Les mer om vår transaksjonsrapporteringsplikten generelt og vår handelsrapporteringstjeneste i FAQ-en (pdf)