Om EMIR

Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og reducere de risici, der knytter sig til derivatmarkedet, opstiller EMIR-forordningen (forordning om europæisk markedsinfrastruktur) en række krav til enheder af enhver type og størrelse, der indgår derivatkontrakter.

Generelt indføres der med forordningen fire typer forpligtelser for parter i derivathandler:

  • Indberetningsforpligtelsen (indberetning af handler)
  • Clearingforpligtelsen
  • Forpligtelse til risikoreduktion
  • Forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse

Følgende enheder er omfattet af de forskellige bestemmelser i EMIR:

  • Finansielle modparter (FC’er): de fleste finansielle institutioner

    FC’er opdeles i enheder, der overskrider en clearinggrænseværdi i henhold til EMIR eller ikke foretager de obligatoriske årlige beregninger (FC+), og enheder, der ligger under grænseværdierne (FC- eller Small Financial Counterparties (SFC))
  • Ikke-finansielle modparter (NFC’er): virksomheder, der ikke er FC’er

    NFC’er opdeles i enheder, der overskrider en clearinggrænseværdi i henhold til EMIR (NFC+), og enheder, der ligger under grænseværdierne (NFC-). I kan finde flere oplysninger om clearingtærskler i Spørgsmål og svar (PDF).


Privatpersoner er ikke underlagt specifikke krav i henhold til EMIR.

 Type Indberetningsforpligtigelsen (indberetning af handler)Forpligtelse til risikoduktionClearingforpligtelsen Forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse
 FC+ eller NFC+ X X X X
 NFC- X (Kravene er generelt mindre omfattende end for FC og NFC+)  
 FC-/SFC X X  X
 

Undtagelser

Følgende undtagelser gælder for forpligtelserne i EMIR

  Clearingforpligtelsen (artikel 4 i EMIR) Forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse Rapporteringsforpligtelsen 
 Koncerninterne transaktioner Undtaget (hvis besluttet af en kompetent myndighed) Undtaget (hvis besluttet af en kompetent myndighed) Ingen undtagelse


Danske Bank-koncernen benytter undtagelsen fra kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse i forbindelse med koncerninterne transaktioner. Oversigten over anvendelsen af undtagelsen findes her:  Undtagelse fra marginkrav for koncerninterne OTC-derivattransaktioner.

 

Mere om forpligtelsen til at indberette handler

EMIR-forordningen kræver indberetning af oplysninger om derivathandler til et transaktionsregister. Et transaktionsregister er en enhed, der centralt indsamler oplysninger om derivathandler i et register, som de finansielle tilsynsmyndigheder har adgang til med henblik på tilsyn.

Indberetningspligten omfatter både OTC-handler og børshandlede derivater (ETD), f.eks. futures, samt clearede og ikke-clearede transaktioner.

Frem til 18. juni 2020 gjaldt indberetningspligten for begge parter i en derivathandel, hvis de var registreret i et EU/EØS-land – undtagen privatpersoner, centralbanker og visse offentlige myndigheder.

Efter en ændring af EMIR, der blev indført med EMIR REFIT-forordningen, er finansielle modparter pr. 18. juni 2020 også ansvarlige for at indberette OTC-derivathandler på vegne af ikke-finansielle modparter, som ikke er underlagt clearingforpligtelsen (NFC-).

Ændringen betyder, at hvis din virksomhed er en modpart kategoriseret som en NFC-, så er Danske Bank fra 18. juni 2020 ansvarlig for på din virksomheds vegne at indberette OTC-handler indgået hos os.

Hvis din virksomhed er en NFC+ eller en finansiel modpart (FC), ligger indberetningsforpligtelsen fortsat hos din virksomhed. Hvis I ønsker Danske Banks hjælp med at indberette de krævede oplysninger, kan I læse mere under "Vi kan hjælpe med at opfylde  indberetningsforpligtelsen" nedenfor.

 

Hvad kræves der af virksomheden, når vi indberetter på dens vegne?

Vi skal have virksomhedens LEI-kode, som skal være korrekt og gyldig, så længe virksomheden har udestående OTC-handler. LEI-koden er et unikt identifikationsnummer, der giver både os og transaktionsregistret mulighed for at identificere virksomheden. Transaktionsregistre har ret til at afvise indberetninger, der ikke indeholder en LEI-kode.

Gå til siden om LEI-koder for at læse mere om dem, og hvordan din virksomhed kan få en.

Danske Banks vilkår og betingelser for obligatorisk indberetning indeholder mere detaljerede oplysninger om de regler, procedurer og forudsætninger, der anvendes i forbindelse med vores indberetning på virksomhedens vegne. Vi har samlet de forskellige sprogversioner på en hjemmeside med vilkår og betingelser for obligatorisk indberetning.


Vi kan hjælpe med at opfylde indberetningsforpligtelsen

Hvis din virksomhed ifølge EMIR er forpligtet til at indberette handler, tilbyder Danske Bank en indberetningsservice, der kan hjælpe jer med at opfylde forpligtelsen. Ved tilmelding til denne service giver virksomheden Danske Bank tilladelse til – på sine vegne – at indberette alle handler mellem virksomheden og Danske Bank, herunder datterselskaber inden for EU/EØS, til et transaktionsregister.

For at vi kan hjælpe med indberetningen, skal virksomheden have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) og oplyse den til os. Gå til siden om LEI-koder for at læse mere om dem, og hvordan virksomheden kan få en.

For at benytte vores indberetningsservice skal virksomheden tilmeldes.

Danske Bank indberetter virksomhedens handler, enten på basis af EMIR eller Danske Banks indberetningsservice, til DTCC GTR (Depository Trust & Clearing Corporation – Global Trade Repository).

I kan finde flere oplysninger om krav om indberetning af handler generelt og vores indberetningsservice i Spørgsmål og svar (PDF).