Om EMIR

Förordningen om den europeiska marknadsinfrastrukturen, EMIR, trädde i kraft den 16 augusti 2012. Genom förordningen införs stegvis varierande krav för alla företag och institutioner  som ingår derivattransaktioner, i syfte att öka transparensen och reducera riskerna som förknippas med derivatmarknaden.

Generellt sett innebär förordningen fyra typer av skyldigheter för parterna vid derivattransaktioner:

 • Skyldighet att rapportera transaktioner
 • Clearingkrav
 • Riskbegränsningskrav
 • Ställande av säkerhet


Enheter som täcks

Följande enheter täcks av EMIR:

 • Finansiella motparter (FC): de flesta finansiella institutioner.
  Finansiella motparter delas in i de som överstiger en clearingtröskel i enlighet med EMIR, eller de som inte genomför de obligatoriska årliga beräkningarna (FC+) och de som understiger dessa trösklar (FC- eller Mindre Finansiella motparter (SFC)).

 • Icke-finansiella motparter (NFC): företag som inte är FC.
  Icke-finansiella motparter är uppdelade i de som överstiger en clearingtröskel i enlighet med EMIR (NFC+) och de som understiger dessa trösklar (NFC-). Ni hittar mer information om clearingtrösklarna i våra vanliga frågor (FAQ).

  Privatpersoner omfattas inte av några särskilda skyldigheter enligt EMIR.
Typ Skyldighet att rapportera transaktioner Riskbegränsningskrav Clearingkrav Ställande av säkerhet
 FC+ eller NCF+ X XX X
 NFC - X (Kraven är i allmänhet mindre betungande än för FC & NCF+)  
 FC-/SFC X X X X

 

Undantag

Följande undantag gäller för åtaganden enligt EMIR:

 Clearingkrav (artikel 4 EMIR)
Ställande av säkerhet
 Skyldighet att rapportera transaktioner
Koncerninterna transaktioner
Undantagna (efter beslut från behörig myndighet) 
Undantagna (efter beslut från behörig myndighet)
 Ej undantagna


Danske Bank-koncernen använder sig av undantagen från kraven för ställande av säkerhet vid koncerninterna transaktioner. En överblick av tillämpningen av sådana undantag finns tillgänglig här.

Transaktionsrapportering

Enligt EMIR krävs att information rörande en derivattransaktion rapporteras till ett transaktionsregister. Ett transaktionsregister är ett företag som centralt samlar in information om derivattransaktioner i ett register till vilket finansiella tillsynsmyndigheter har tillgång för att kunna utföra tillsyn.


Rapporteringsskyldigheten omfattar både OTC-transaktioner och börshandlade derivat (ETD:er), exempelvis terminer; såväl clearade som icke-clearade transaktioner. 


Fram till den 18 juni 2020 gällde rapporteringsskyldigheten båda parter i en derivattransaktion för det fall parterna var registrerade i ett EU/EES-land, med undantag för fysiska personer, centralbanker och vissa offentliga organ.


Som en följd av ändringar i EMIR, införlivat genom EMIR REFIT-förordningen, är finansiella motparter från och med den 18 juni 2020 ansvariga för att rapportera OTC-derivattransaktioner även för deras icke-finansiella motparters räkning som inte står under något clearingkrav (NFC-).


Förändringen innebär att för det fall ni är en NFC- motpart är Danske Bank från och med den 18 juni 2020 ansvarig att för er räkning rapportera de OTC-transaktioner som ni ingår med oss.


För det fall ni är en NFC+ eller en finansiell motpart (FC) kvarstår rapporteringskravet som er egen skyldighet. För det fall ni vill att Danske Bank assisterar er med rapporteringen av den begärda informationen, vänligen se sektionen ”Vi kan hjälpa er uppfylla era rapporteringskrav” nedan.


Vad krävs av er när vi rapporterar för er räkning?

Ni måste tillhandahålla oss ert s.k. legal entity identifier (LEI) samt tillse att det är korrekt och giltigt under tiden ni har utestående OTC-transaktioner. En LEI är en unik identifieringskod vilken tillåter oss och transaktionsregistret att identifiera er. Transaktionsregister har behörighet att neka transaktionsrapporter som inte innefattar en LEI.

Vänligen besök sidan rörande LEI för att hitta mer information rörande LEI och hur ni kan erhålla en sådan.

Danske Banks Allmänna Villkor för obligatorisk transaktionsrapportering anger i detalj reglerna, förfarandena och antagandena som tillämpas vid vår rapportering för er räkning. De finns tillgängliga här.

Vi kan hjälpa er uppfylla era rapporteringskrav

Vi erbjuder en tjänst för transaktionsrapportering för att hjälpa er att uppfylla era rapporteringsskyldigheter. Genom att registrera er för den här tjänsten bemyndigar ni Danske Bank att rapportera – för er räkning – alla transaktioner mellan er och Danske Bank, inklusive våra dotterbolag inom EU/EES, till ett transaktionsregister. För att vi ska kunna hjälpa er med rapporteringen måste ni införskaffa en Legal Entity Identifier (LEI) till ert företag och informera oss om den. Vänligen gå till avsnittet om LEI:er för mer information om LEI:er och hur ni kan införskaffa en.


För att börja använda vår rapporteringstjänst måste ni registrera er för Danske Banks transaktionsrapporteringstjänst här.


Danske Bank kommer att rapportera era transaktioner till ett transaktionsregister som heter DTCC Global Trade Repository. Ni kan hitta mer information om vår tjänst för transaktionsrapportering bland våra vanliga frågor.